top of page

הסכם שימוש בקבצי הפונטים

בעלי האתר ובעלי הזכויות בפונטים, להלן: "פסים"

אדם או חברה אשר קיבלו רישיון שימוש בפונטים, להלן: "רוכש"

 

1.

פסים מספקת לרוכש קבצי פונטים לאחר ביצוע תשלום מלא.

בכל מקרה של אי תקינות היצירות שנגרם עקב מעשה או מחדל של פסים, יהיה הרוכש רשאי לקבל עותק חלופי של קבצי הפונט.

2.

הרישיון אישי לרוכש בלבד ולא מקנה לו זכות למסור, למכור, להפיץ או להעביר את הפונטים לאף אדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. למען הסר ספק, הרוכש לא מורשה להעביר את הפונט לצד ג׳ כלשהו, לרבות כגון לשכת שירות, בית דפוס, מעצבים אחרים, עמיתים לעבודה, או כל אדם אחר, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו את הפונט. הרוכש אינו מורשה להעתיק או לשכפל את הפונט ואין לו רשות לשנות את הפונט וליצור ממנו טיפוסי אות שונים. הרוכש לא ישתמש בפונט עבור פעילות בלתי־חוקית. הפרה של סעיף זה תגרום לביטול רישיון השימוש לאלתר.

3.

ידוע לרוכש והוא מאשר כי פסים היא בעלת הזכויות בפונטים שהוא רכש/קיבל ממנה. הרוכש מקבל בזה רשות שימוש מוגבלת, אישית ובלתי ייחודית בפונטים של פסים בהתאם לתנאי הרישיונות (תנאי הרשיונות השונים מפורטים כאן). הרוכש רשאי להשתמש בקבצי הפונטים אך אינו מקבל זכות אחרת בהם, כלומר, הרוכש אינו מקבל בעלות עליהם.


4.

רשות השימוש ניתנת לרוכש בלבד ואינה ניתנת להעברה, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת פסים מראש ובכתב. שימוש שלא הותר במפורש ובאופן חד משמעי אינו כלול ברשיון השימוש.


5.

התקנת קבצי הפונט מתאפשרת אך ורק בחברה אחת (ח.פ/עוסק יחיד) בלבד. ואין להעבירם מחברה לחברה.


6.

התקנת קבצי הפונט במוצר אחר כגון מדפסת או טאבלט, טעונה הרשאה נפרדת מראש ובכתב. כך גם למשל מתן גישה מרחוק לפונטים, למשל דרך האינטרנט, למי שאינם עובדים של הרוכש שמקום עבודתם הקבוע הוא בחברה שברשות הרוכש, טעונה הרשאה מפורשת מראש ובכתב ואינה כלולה ברישיון.


7.

אין להעביר או למסור, להשכיר או למכור, להפיץ, בתמורה או שלא בתמורה, במישרין או בעקיפין, את קבצי הפונטים. אין לרוכש רשות ליצור מוצר שהוא הפונט עצמו ו/או שהפונט מהווה את הסיבה העיקרית למכירתו (לדוגמא: מדבקות של אותיות, תבניות עיצוב למכירה, איורים ותמונות הכוללים את הפונט). הרוכש ישתמש בפונט אך ורק במסגרת עסקיו ופעילותו השוטפת.


8.

הרוכש ישלם עבור קבצי הפונטים את מלוא הסכום הנדרש במועדו, באם יגרע התשלום, יראו את ההסכם בטל מלכתחילה ואין רשות שימוש בקבצי הפונט.


9.

הרוכש ישתדל לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את קיום התחייבותו ע״י עובדיו.


10.

כל אדם שהוא אינו הרוכש או עובדו המועסק על ידו אינו רשאי להשתמש בפונט כולל הלקוחות של הרוכש או מי שמשתמש במוצריו.


11.

פסים תהיה רשאית לבטל את רשות השימוש של הרוכש בפונט בכל מקרה של הפרה של התחייבויות על פי ההסכם הזה, עם ביטול הרשות יסיר הרוכש את קבצי הפונטים מהמכשירים שלו ולא ישאיר ברשותו עותק של הקבצים וימנע מכל שימוש נוסף בפונטים.


12.

ידוע לרוכש כי שימוש בלתי מורשה בפונטים מהווה גזל ועברה פלילית, אשר עלולה לגרום לנקיטת אמצעים משפטיים נגד המפרים. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם זה הרי שבנוסף לעילה החוזית תעמוד לפסים גם עילה על פי חוק זכויות יוצרים בגין הפרת זכות היוצרים ו/או על פי כל דין אחר.


13.

פסים אינה אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה משימוש בפונטים, לרבות נזק ישיר, נזק עקיף, נזק תוצאתי, או אי התאמתם לרוכש.

bottom of page